خاک

طرز کاشت درخت گردو

گردو کاشت داشت برداشتدر بين ميوه هاي خشک باغي گردو ارزش بالايي دارد.زيرا نگه داري و صادرات آن نياز به سرد خانه و ديگر وسايل پر هزينه ندارد.ودر ضمن به علت خشک بودن هسته آنها صدمه نمي بيند.گردو در ايران در نقاط غربي و شرقي مثل قوچان بينالود کرمان کوهاي لاله زار بردسير شمال ساردوئيه جيرفت و بافت گوغر رابر بلورد و سيرجان به فراواني يافت ميشود.گردوي کرمان مرغوبيت بالايي دارد وحتي قدمت آن به 5000سال مي رسد.درختان تنومند خميده وکهن سال اين محصول نشانگر قدمت اين درخت است.ميزان محصول هر هکتار گردو با بکارگيري روشهاي مکانيزه بطور متوسط 5/3تن در هکتار است.انواع رقم هاي گردو خود به شش نوع مي رسد.چگونگي پرورش گردو:گردو درختي بزرگ وگسترده است.وبيشتر از هر درخت ديگر به نور نياز دارد.گردو در سن بلوغ ميوه ميدهد.ودر قسمتهايي از درخت که نور بيشتري مي تابد از باردهي بهتري برخوردار است.ودر قسمتهاي داخلي که نور به آن نمي تابد گردوها ريز وکوچک ميشوند.درختان گردو بايد طوري کاشته شوند که فاصله بين آنها کمتر از 10متر نباشد.چون اين درخت تاج بزرگي دارد بعد از چند سال که از رشد آن گذشت شاخه ها مزاحم همديگر ميشوند وشاخ وبرگشان در هم مي پيچد که باعث ريزش برگهاي درخت ميشود.مواردي مثل نوع نهال کيفيت خاک وهمين طور اقليم آب و هوايي محيط کشت براي اين درخت اهميت زيادي دارد.اصولا گردو در مناطق سرد و معتدل رشد خوبي دارد.کاشت درخت گردو وتکثر آن از طريق بذر گردو صورت ميگيرد.وبايد در دو سالگي به وسيله پيوند وصله اي پيوند زده شوند.تا حاصل باغ گردو يکدست شود.بعد از آنکه گردو کاشته شدوشروع به رشد کرد.(به اندازه اي رسيد که بتوان آن را جابجا کرد )نهال گردورا با ريشه از خاک در آورده ودرچاله هاي عميق حفر شده در زميني که خاکش از نظر کود دهي آماده شده است کاشته ميشود.وبا خاک اطرافش را مي پوشانند.تا براي آبياري درخت مشکلي پيش نيايد.بهترين فصل کاشت درخت گردو اوايل بهار است .در کاشت درخت گردو بايد دقت کرد که درخت 20-30 سانتيمتر بالاتر از کف جوي کاشته شود.تا در آينده به بيماري آب سياه مبتلا نشود.در احداث باغهاي جديد بايد سعي کرد حتما از نهال پيوندي استفاده شود.خاک مناسب کاشت نهال گردو:در چاله هايي که نهال گردو در آنها کاشته ميشود بايستي بعداز حفر چاله خاک آن را از انواع کودهاي حيواني و شيميايي غني کرد.هر چه عمق وقطر چاله ها بيشتر باشدبهتر است.اما معمولا بايد چاله هايي به عمق وقطر 1-2متر حفر کرد.وخاک مناسب وغني شده داخل آن ريخت.بهتر است اين کار چند ماه يا سال قبل ازکاشت نهال گردو در آن صورت گيرد.بعد از کاشت نهال گردو در چاله ها ميتوانيم در فصل بهار وتابستان سطح خاک اطراف نهال درخت گردورا با برگهاي پوسيده يا باقي مانده گياهان مانند کاه وکلش گندم بپوشانيم. تا از تبخير و هدر رفتن آب جلوگيري کنيم وخاک پاي طوقه اصلاح شود.آبياري درخت گردو:در طول دوره رشد درخت گردو مراحل مختلفي را مي گذراند.که دراين مدت غفلت در آبياري درخت گردوهم محصول سال وهم محصول سالهاي آينده را کاهش ميدهد.تعيين دقيق ميزان آب مورد نياز يک هکتار باغ گردو از کاشت تا برداشت گردوکار آساني نيست.زيرا عوامل متعددي مثل سن وقدرت رشد وعملکرد وتراکم درخت نيز در اين امر دخالت دارد.وميزان آب به شرايط محل کاشت بستگي دارد.آبياري درخت گردو اهميت زيادي دارد.آبياري درخت گردو به به چند روش مثل آبياري غرقابي-نواري-قطره اي-باراني وبابلر انجام ميشود.که ميتواند آب چاه –رودخانهويا قنات باشد.در بين سيستمهاي تحت فشار بهترين روش بابلر است.که در کنار هر درخت يک يا دو شير نصب مي گردد.وبايد دقت نمود درختان گردو از اواخر مهر ماه ديگر آبياري نشوند.چون آبياري درخت گردو در فصل پاييز وزمستان موجب سرما زدگي درختان ميشود.کود دهي درخت گردو:

قبل از کاشت نهال گردو بايد نيرو بنيه يخاک از لحاظ عناصر خاک مانند:ازت-پتاسيم-فسفر-آهن-روي-مس-منگنزوکلسيم و...که توسط کارشناسان تعيين ميشودغني شود.اين عناصر بايستي همراه خاک مخلوط ودر چاله هاي حفر شده ريخته شود.نوع کود وميزان آن بستگي به نوع خاک دارد.تقويت خاک قبل از کشت بسيار مفيد ودر رشد درخت مؤثر است.وچون درخت گردو در سالهاي اوليه رشد وريشه بندي زيادي دارد کودهاي آلي (کود حيواني)بايستي همراه کودهاي شيميايي در زمستان بصورت چال کوددر سايه انداز درخت داده شود.چال کود گودالي به عمق يک متر وعرض 40سانتيمتر وبطول يک متر است.که در سايه انداز درخت حفر مي گردد.براي يک درخت 15 ساله گردو يک کيلو گرم سولفات پتاسيم 500گرم سولفاتروي 500گرم سولفات آهن روي کودهاي آلي(حيواني)ريخته وباقيمانده ي چاله را با برگهاي خشک پر ميکنند وروي آنها خاک مرغوب ميريزند.کودهاي ازته شامل نيترات واوره مي باشد.که در دو نوبت به درخت گردو داده ميشوند.چنانچه از نظر کمبود آب محدوديت نباشد.در نوبت اول در اسفند ماه مقدار 300گرم نيترات آمونيم ودر اوايل خرداد ماه هم 300گرم نيترات آمونياک به درختان داده ميشود.                          

آفت ها وبيماريهاي درخت گردو:


براي جلوگيري از شيوع بيماري بايد به روش آبياري درخت گردو توجه داشت.ونبايد بگذاريم آب به تنه درخت برسد.چون که آب موجب انتقال بيماري ميشود.ودرختان ديگر را نيز آلوده مبکند.علاوه بر اين آفت هاي بسياري وجود دارند که فقط با سم پاشي به موقع ميتوان جلوي رشد آنها را گرفت.بيماري مهمي که باعث مرگ درختان گردو ميشود.بيماري آب سياه (فيتوفترا)ميباشد.که براي جلوگيري از آن اولا بايد از نهال سالم وقوي استفاده کرد.ثانيا بايد دور تا دور درخت را مانند تشتک احداث کرد تا آب با تنه درخت تماس نداشته باشد.درختاني که به بيماري آب سياه (فيتوفترا)مبتلا ميشوند.بايد محل آلودگي تنه درخت را با کارد تراشيدتا جايي که به به بافت سالم درخت برسد.وسپس بافتهاي آلوده را سوزاند .آنگاه محل تراشيده شده را با سم اکسي کلرورمسي يا آب اهک ضد عفوني کرد.به اين نکته مهم بايد توجه کرد که درخت گردو را نبايد هيچ رماني سم پاشي کرد مگر قسمت آفت ديده آنهم بايستي به موقع سم پاشي شود.


هرس کردن درخت گردو:


هرس کردن شامل دو مرحله ميباشد.1-هرس فرم درخت گردو2- هرس باردهي درخت گردو


1-هرس فرم : در سالهاي اوليه ي رشد نهال صورت ميگيرد بدين صورت است که از فاصله 5/1متري نهال سر برداري ميشود و محل بريدگي با چسب باغباني پوشانده ميشود.که اين امر باعث رشد شاخه هاي جانبي درخت گردو ميشود.در سالهاي بعد نيز تعداد شاخه ها کمتر شده وبقيه شاخه ها از روي تنه حذف ميشوند.با اين روش هرس کردن که تدريجي ودر سالهاي اوليه رشد درخت صورت ميگيرد فرم اصلي درخخت شکل ميگيرد.


2-هرس باردهي : اين نوع هرس معمولا در اواخر زمستان وگاهي در تابستان هم انجام ميشود.که شامل :حذف شاخه هاي مزاحم خشک وناجور ميباشد.وبايد سعي نمود که حتما محل بريدگي با چسب باغباني پوشانده شودمنظور از هرس حذف کامل شاخه ها ي زيادي ونرکها يا آن قسمتهايي است که مانع تابش نور خورشيد به داخل تاج درخت ميشود.با دقت در انجام هرس ميتوان سلامت درختان را به نحو مطلوب تامين کرد واز نامرغوب شدن گردوها جلوگيري کرد.اين هرس را ميتوان هر سال يکبار انجام داد.نمونه ديگر از هرس هرس کردن درختان کهن سال گردو که بيشتر از 30سال سن دارند ميباشد.که به منظور جوان کردن درخت شاخه هاي پير ودرهم را هرس کرده وبا اين کار شاخه هاي جوان ميوه دهي زيادتري خواهند داشت.


برداشت محصول گردو :


فصل برداشت گردو بستگي به شرايط محيطي دارد.مثلا در مناطق سرد در اواخر مهر ماه است.اما آنچه مسلم است هنگام برداشت گردو پوست آن بايد به رنگ قهوه اي مايل به خاکي در آمده باشد وپوست آن به راحتي از گردو جدا شود.برداشت محصول گردو بايد در اولين فرصت که گردو ها پوست مي دهند انجام شود.و بعد از چيدن گردوها بايد آنها را پوست کنده ومحصول را در سايه ودر جاي خشک پهن کرد تا خشک شوند.محل خشک کردن بايد طوري باشد که هوا در آن جريان داشته باشد.تنا محصول به طور کامل خشک شود.در مناطقي که آفتاب ملايم باشد ميتوان محصول را بعد از پوست گيري در آفتاب ملايم خشک کرد.اگر آفتاب شديد باشدموجب سياه شدن مغز گردو وعدم بازار پسندي آن ميشود.روش سنتي برداشت محصول گردوبه اين صورت است که با چوب بلند به شاخه هاي درخت ضربه ميزنند.که باعث تکيده شدن گردوها ميشود اين روش علاوه بر زحمت زياد ووقت گير بودن آن باعث صدمه به درخت گردو ميشود وثمر سالهاي آينده گردو را نيز از بين ميبرد.از آنجايي که ارتفاع درخت گردو زياد است براي برداشت مکانيزه واصولي از بالابر استفاده ميشود که ميتوان آنرا به تراکتور متصل نمود .اميدوارم مطالب ارائه شده مفيد واقع افتد ومارا از افزايش ميزان محصول خود بي نصيب نگردانيد.

   
+ نوشته شده در  ۸۷/۱۱/۲۷ساعت 14:24  توسط amir  |